Nyheter

SEVAB och Eskilstuna i gemensamt driftbolag

2013-03-19 Ägarna i Strängnäs och Eskilstuna har nu enats om att gå vidare tillsammans och bilda ett gemensamt driftbolag. Detta var en av de varianter som Lundberg Energi utvärderade vid utredningen för ett år sedan.

Nyhet på SEVABs hemsida

SEVAB Strängnäs Energi AB

2012-04-24

Hur kan SEVAB förbättra resultatet långsiktigt

Lundberg Energi har på uppdrag av ägarna Strängnäs kommun och Eskilstuna Kommunföretag utrett SEVABs möjligheter att nå den avkastning som ägardirektiven anger. Slutsatserna är att SEVAB på egen hand inte kan uppfylla resultatkraven, men kan göra det genom långtgående samverkan med Eskilstuna Energi & Miljö.

Strängnäs kommuns hemsida

Nyhet Strengnäs Tidning

Ledare Strengnäs Tidning

Avtal klart om öppen fjärrvärme

2011-11-30

Koncessionsavtal undertecknat mellan Täby kommun och E.ON Värme Sverige.

Efter flera års arbete med olika aktörer har Täby kommun knutit ihop säcken om fjärrvärmeutvecklingen. Täby kommun har genom ett koncessionsavtal givit E.ON Värme Sverige uppdraget att bygga ut ett sammanhängande nät och driva systemet under femton år. Därefter ska Täbys eget nätbolag ansvara för distributionen, men inte för produktionen. Detta är det första system som ska tillämpa principerna om öppet nät med konkurrens hos slutkunderna mellan olika leverantörer.

Lundberg Energi har varit Täbys rådgivare och projektledare under fyra år och bland annat medverkat till principerna för det öppna nätet.

 

Pressmeddelande 2011-11-29:

Som ett led i Täbys utveckling av ett öppet fjärrvärmenät har kommunfullmäktige beslutat att ett koncessionsavtal med E.ON ska tecknas.

- Det känns mycket bra att Täbys planer på ett öppet fjärrvärmenät nu tar ett konkret steg framåt, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby. Täby kommun går i bräschen för ett fjärrvärmenät i konkurrens och välkomnar andra kommuner att följa vårt exempel. Härmed uppnås också ett av våra viktigaste miljömål.

Avtalet med E.ON innebär att fjärrvärmenätutbyggnaden kan påbörjas redan under 2012.

- Vi ser fram emot att sätta igång arbetet tillsammans med Täby kommun och att skapa ett öppet fjärrvärmenät med förnybar energiproduktion, säger Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme Sverige. Det är extra roligt att kunna erbjuda fjärrvärme och innovativa energilösningar till kunder i denna expansiva kommun. Dessutom öppnas möjligheter till anslutning till andra fjärrvärmenät till gagn för miljön i hela regionen.

För mer information:

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande Täby, telefon: 08-555 96 96.

Anna Nystedt, Informationschef E.ON Värme Sverige, telefon 070-525 54 86.

 

Kundperspektivet borttappat i TPA-diskussionerna?

2011-08-23

Se möjligheter för energibolagen att öka kundernas förtroende.

Intervju med Magnus Lundberg på diskussionsforumet TPA-Forums hemsida. http://tpaforum.net/?p=2223

E.On Värme Täbys partner för öppet nät

2011-06-21

Efter ett par års förberedelser har Täby kommuns arbete för att som första kommun skapa konkurrens inom fjärrvärmen tagit fastare form. E.On Värme Sverige utsågs igår till den partner som ska utveckla fjärrvärmen i Täby. Det kommande nätet ska byggas av E.On, övertas av Täby kommun och därefter vara öppet för handel och slutkundskonkurrens mellan olika leverantörer.

Lundberg Energi har medverkat som kommunens expert under hela processen som lett fram till den avsiktsförklaring som nu tecknas. Nästa steg är att utforma ett fullständigt koncessionsavtal mellan Täby och E.On.

 

Pressmeddelande 2011-06-21

Täby kommun ingår samarbete med E.ON om utveckling av fjärrvärme

Täby har det senaste året fört förhandlingar med ett antal olika aktörer inom energimarknaden om samarbete för att bygga ut fjärrvärme i Täby. Efter en samlad utvärdering står det nu klart att Täby och E.ON Värme Sverige ingår en avsiktsförklaring om samarbete.

- Täby kommuns mål med satsningen är att erbjuda Täbyborna fjärrvärme i konkurrens genom ett öppet fjärrvärmenät. Vi har bland annat ställt krav på snabbhet, att försäljning kan inledas snarast och att nätutbyggnaden kan påbörjas under 2012. Vi bedömer att E.ON är den partner som totalt sett blir fördelaktigast för Täby kommun, dess invånare och fastighetsägare, säger Leif Gripestam, (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

– Vi är förstås jätteglada. Tillsammans med Täby vill vi skapa morgondagens fjärrvärmeverksamhet med öppna nät och förnybar produktion. Med vår erfarenhet och kompetens kommer vi också att utveckla innovativa värmelösningar till kunderna och öppnar upp för att ansluta fjärrvärmenätet till andra nät i regionen, säger Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme Sverige.

Samarbetet bygger på en uppgörelse som bland annat innebär:

• Utbyggd fjärrvärme till Täbys tättbebyggda delar.

• Täby kommun ska äga fjärrvärmenätet.

• Partnern får exklusiv leveransrätt under en övergångstid.

• Därefter öppnas nätet med möjlighet till konkurrens i leveranserna och valfrihet för kunderna.

• Snabb start på fjärrvärmeetableringen.

Kommande avtalsförhandlingar ska enligt avsiktsförklaringen slutföras i ett koncessionsavtal senast den 1 november 2011. Vid denna tidpunkt fattas även investeringsbeslut.

För mer information:

Leif Gripestam, (M), kommunstyrelsens ordförande Täby, telefon: 08-555 596 96

Anna Nystedt, Informationschef E.ON Värme Sverige, telefon 070-525 54 86.

Bakgrund

Fjärrvärme i Täby

Täby är en av få kommuner i Storstockholm som inte har ett storskaligt fjärrvärmesystem. El- och oljeberoendet är fortfarande stort. I politisk enighet beslutade därför kommunfullmäktige 2008 att skapa förutsättningar för ett miljövänligt uppvärmningsalternativ genom att låta en partner bygga ut fjärrvärmen och öppna nätet för konkurrens. Nätet ska ha anslutningsmöjligheter till andra kommuners fjärrvärmenät och vara öppet för flera olika leverantörer, något som inte prövats i Sverige förut.

Täby kommun inledde under 2009 en upphandling av fjärrvärmepartner som senare avbröts, då inkomna anbud inte uppfyllde de ställda kraven. Kommunen har sedan dess träffat sju olika aktörer på energimarknaden.

www.taby.se

 

TPA med kundperspektiv

2011-04-06

Magnus Lundberg och Gunnar Fröberg har med kort varsel fått uppdraget att skriva en underlagsrapport till den statliga utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten. Anledningen är att duon länge pekat på att de arbeten som bedrivits för denna utredning och den debatt som förts helt glömt bort kundperspektivet och utredningssyftet att stärka kundens ställning.

Lundberg Energi föreslår en uppdelning av fjärrvärmens värdekedja med en särskild roll för monopolet i mitten, nätverksamheten. Det skulle kunna ge en marknad på handelssidan med aktörer som inte behöver äga produktionsanläggningar. Parallellen till elmarknaden är i detta avseende lätt att dra, där finns många aktörer som inte själva producerar el. Fördelen för kunden skulle vara ett större utbud, alltså valfrihet, och möjligen, men inte garanterat, priskonkurrens.

Se rapporten "TPA med kundperspektiv rapport" på TPA-utredningens hemsida:

http://www.sou.gov.se/tpa-utredningen/omarbetet.htm

Förbättrad lönsamhet i energibolag

2010-10-22

Lundberg Energi AB och Donald Davies & Partners AB har utvecklat en metod att genomlysa energiföretag och föreslå åtgärder som ger mätbara resultatförbättringar. Karlstad Energi har testat metoden med framgång.
– Det var nyttigt för oss att få kvalificerade synpunkter utifrån och samarbetet fungerade mycket bra på alla nivåer. Nu har vi ett bra verktyg att själva jobba vidare med i vårt företag, berättar Mats Preger, VD Karlstads Energi AB.
Bakgrunden till samarbetet mellan Lundberg Energi och Donald Davies & Partners är att företag i alla branscher påverkas av förändringar, internt och i omvärlden, som kan få oönskade effekter på resultatet.    
– Just energiföretag får dessutom ofta nya spelregler att anpassa sig till vilket kan ha stor påverkan, säger Magnus Lundberg, Lundberg Energi.
– Med god framförhållning kan vi förebygga resultatsprång.
Med sina respektive erfarenheter från energibolag, industri och offentlig verksamhet har Magnus Lundberg, Lundberg Energi AB och Peter Axlund, Donald Davies & Partners AB tillsammans utarbetat en metod för att genomlysa energiföretag och föreslå åtgärder till lönsamhetsförbättringar. Metodiken innehåller bland annat analyser av intäkter och kostnader, branschjämförelser, bedömning av marknader, framtida volymer och investeringar.

Läs PDF:en "Lönsamhetsförbättringar i energiföretag" här! 

För mer information kontakta:
Magnus Lundberg, Lundberg Energi, tel 0730-51 05 91, magnus@lundbergenergi.sePeter Axlund, Donald  Davies & Partners, tel 070-559 22 61, peter.axlund@ddp.se

Fjärrvärmepriserna på löpet igen

2009-11-23

SVT har igår och idag åter tagit upp fjärrvärmebolags prisökningar och vinster samt kundernas möjligheter att påverka. Fastighetsägare och kundorganisationer vill ha en annan grund för prissättning på fjärrvärme och företrädare för processindustrin vill få laglig rätt att sälja sin spillvärme till befintliga fjärrvärmesystem. 

Vad som skulle leda till lägre kundpriser är däremot oklart. En ytterligare aktör är Konkurrensverket, som trots sitt namn, inte tror på konkurrens utan förespråkar prisreglering. 

- Efter dessa år av en och samma debatt är jag övertygad om att det blir svårt att få förtroende för nuvarande ordning så länge kunder och myndigheter uppfattar fjärrvärmen som monopol. Regeringen ska utreda tredjepartstillträde och det finns ingen enighet huruvida det är reglerings- eller marknadslösningar som är bäst. I grund och botten måste något göras åt monopolstämpeln.

Fjärrvärmebranschen borde visa sig beredd att ompröva sin monopolliknande uppbyggnad om nuvarande låga förtroende ska kunna öka. Det finns möjligheter att bryta upp strukturen och skapa marknadslösningar som utgår från kundens valfrihet. Titta på Täby kommun som vill genomföra det första Öppna Nätet för fjärrvärme i konkurrens.

Fjärrvärmen är en alldeles för bra produkt för att vi ska låta stelbent lagstiftning och prisreglering lägga en blöt filt över fortsatt kreativ utveckling.

Hör gärna av er för ytterligare synpunkter. 

Magnus Lundberg
0730-510591
www.lundbergenergi.se

 

Fjärrvärme i Täby

2009-04-23

Det nya fjärrvärmenät som planeras, är den största miljöinvesteringen i Täby i modern tid. Men Täbyinitiativet är mer än så.

Läs mer här.

Från Gävle Energi till öppet nät i Täby

2008-08-30

Magnus Lundberg som under fem framgångsrika år var vd för Gävle Energi har med sina kunskaper i strategiska energifrågor nu ett mycket spännande heltidsuppdrag åt Täby kommun, norr om Stockholm. Han arbetar idag utifrån det egna företaget Lundberg Energi tillsammans med ett nätverk av specialister inom energisektorn.

Täby har idag inte någon egen energiorganisation men har bestämt sig för att se till att fastighetsägarna ska få ansluta sig till fjärrvärme via ett öppet nät. Genom att bryta värdekedjan, som normalt behärskas av en enda aktör på varje ort, vill Täby skapa ett system med flera aktörer och större valfrihet för kunderna. Avsikten är att kommunen ska äga distributionsnätet och avtala med extern partner om att uppföra och driva ett avfallsbaserat kraftvärmeverk. Detta sätt att bedriva fjärrvärme är sannolikt aldrig prövat och Täbys planer har fått stor uppmärksamhet i hela landet.

- Det här är ett mycket inspirerande pionjärarbete för valfrihet i fjärrvärmen, berättar Magnus. Vi hoppas kunna genomföra en oprövad modell som kan reformera fjärrvärmen och göra Täby kommun till föregångare i landet.

Magnus arbetar som sakkunnig direkt åt kommunledningen och ansvarar för att få igång den helt nya verksamheten. Han genomför tillsammans med ett flertal externa och interna medarbetare lönsamhetsbedömningar, beslutsunderlag, affärsupplägg och partnerförhandlingar samt exempelvis bemanning, marknads- och säljplaner och fastighetsägarkontakter.

- Vi vill att fjärrvärme ska vara ett attraktivt och miljövänligt alternativ för uppvärmning av hus och lokaler, men vi vill göra det på ett nytt sätt där kunden sätts i fokus, berättar kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m).

- Förhoppningen är att kunna etablera marknadsmässiga villkor som möjliggör för olika aktörer att utnyttja det öppna nätet för fjärrvärmetjänster. Det öppnar även för kunder att skapa sin egen lösning vid anslutningen till det öppna nätet och att på sikt välja de leverantörer man vill, hälsar Magnus.

Det låter onekligen som en frisk och vital injektion i en näst intill monopoliserad svensk energimarknad. Vi önskar Magnus och Täby kommun lycka till och hoppas att få återkomma med positiva rapporter i ärendet.

Text och bild är hämtat ifrån och publicerat i samarbete med SvenskPress.se
Alla rättigheter är reserverade artikelförfattaren.

Täby kommun bygger nytt konkurrensutsatt fjär

2008-08-06

Kommunstyrelsen i Täby har beslutat att starta ett kommunalt bolag för att påbörja utbyggnaden av fjärrvärmenätet i kommunen. Avtal ska slutas med fastighetsägare och på sikt även ytterligare värmeproducenter.

Boka artister hos Bandguiden Artistbokning - Artistförmedling